Szkolenie bhp przez internet lub pocztę 199zł

Szkolenie bhp przez internet lub pocztę 199zł
furtacz.pl
Miasto: Warszawa
Był online: 4 dnia temu
Ogłoszeń sprzedającego: 16

Zamieszczono: 4 dnia temu

Opis towaru przez autora:

Szkolenie BHP przez internet lub pocztę

ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJĄ LUB FIRMY NA RYNKU BUDOWLANYM

NOWOŚĆ MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ -

szkolenie za pośrednictwem internetu lub poczty …………………………………………………………………………………………

Szkolenie skierowane dla wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem stanowisk robotniczych:(zgodnie z obowiązującymi przepisami)

2. Szkolenie okresowe odbywajà:1) osoby b´dàce pracodawcami oraz inne osoby kierujàcepracownikami, w szczególnoÊci kierownicy,mistrzowie i brygadziÊci;2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;3) pracownicy in˝ynieryjno-techniczni, w tym projektanci,konstruktorzy maszyn i innych urzàdzeƒtechnicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;4) pracownicy sΠu˝by bezpieczeƒstwa i higieny pracyi inne osoby wykonujàce zadania tej sΠu˝by;5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieniw pkt 1—4, których charakter pracy wià-˝e si´ z nara˝eniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,ucià˝liwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoÊciàw zakresie bezpieczeƒstwa i higienypracy.

osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

pracownicy służby bezpieczństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

DLACZEGO WARTO ?

Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma:

Certyfikat w języku polskim, który jest wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.

1 rok darmowych porad z zakresu szkolenia

Materiały w wersji elektronicznej lub papierowej, do których zawsze można sięgnąć

Ocenę ryzyka zawodowego na swoim stanowisku

Podstawa prawna: rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm