Koordynator BHP

Koordynator BHP
furtacz.pl
Miasto: Warszawa
Był online: 4 dnia temu
Ogłoszeń sprzedającego: 16

Zamieszczono: 4 dnia temu

Opis towaru przez autora:

Koordynator ds. BHP

Kurs dla KOORDYNATORÓW DS. BHP (koordynatorem NIE MUSI BYĆ BHP-owiec)

2

Konieczność powołania koordynatora pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

Lp. Zagadnienia poruszane na kursie.

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (konwencje MOP, dyrektywy WE).

2

Nowoczesne metody pracy koordynatorów ds. bhp oraz nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3

Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

4

Przyczyny wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

5

Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

6

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi oraz niebezpiecznymi. Metody oceny ryzyka zawodowego.

7

Plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia i środowiska.

8

Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania, na pracowników, czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

Certyfikat w języku polskim i angielskim

Koszt całkowity brutto 499 zł